Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Μορφή ΠΕΑ
Μορφή ΠΕΑ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εκπόνηση ενεργειακής επιθεώρησης ενός ακινήτου είναι:
• Αριθμός Οικοδομικής Αδείας (δεν απαιτείται για ακίνητα με έτος κατασκευής πριν το 1983)
• Κάτοψη του ακινήτου

Έπειτα διενεργείται αυτοψία στο ακίνητο και εκδίδεται το πιστοποιητικό.
Σε περίπτωση έλλειψης των απαιτούμενων δικαιολογητικών τότε αναλαμβάνουμε να τα ανακτήσουμε από την αντίστοιχη Πολεοδομία είτε κατά την διενέργεια αυτοψίας να αποτυπώσουμε την κάτοψη του ακινήτου και το τοπογραφικό σκαρίφημα.

 


Ποια ακίνητα εξαιρούνται από την υποχρέωση έκδοσης ΠΕΑ

Σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 12 του ν.4122/2013 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 4 του ιδίου νόμου, οι ακόλουθες κατηγορίες κτιρίων ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ από την έκδοση ΠΕΑ:

  • α) μνημεία (τα αρχαία ακίνητα, κατά την έννοια του άρθρου 6 παρ.4 του ν.3028/2002, όπως ισχύει. Συνεπώς, για κτίρια χαρακτηρισμένα ως διατηρητέα ή για κτίρια που ευρίσκονται εντός χαρακτηρισμένων ιστορικών τόπων ή παραδοσιακών οικισμών απαιτείται η έκδοση ΠΕΑ, εφόσον τα κτίρια αυτά δεν αποτελούν μνημεία.)
  • β) κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας (γνωστής θρησκείας)
  • γ) βιομηχανικές εγκαταστάσεις, βιοτεχνίες, εργαστήρια (Κτίρια ή κτιριακές μονάδες που στεγάζουν βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εργαστήρια, παρασκευαστήρια, υπηρεσίες με σημαντικό ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό.)
  • δ) προσωρινής χρήσης κτίρια των οποίων η διάρκεια χρήσης δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη (Κτίρια που τοποθετούνται και απομακρύνονται σε λυόμενα μέρη, δεν απαιτούν εκτεταμένη υποδομή και μόνιμη εγκατάσταση συλλογής αποβλήτων. π.χ. container – isobox, τολ κλπ)
  • ε) αποθήκες, κτίρια αγροτικών χρήσεων και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για αποθήκευση αγαθών, φύλαξη αντικειμένων ή στέγαση ζώων.)
  • στ) χώροι στάθμευσης οχημάτων και πρατήρια υγρών καυσίμων (κτίρια ή κτιριακές μονάδες που χρησιμοποιούνται για τη στάθμευση οχημάτων ή για πρατήρια υγρών καυσίμων ή για πλυντήρια αυτοκινήτων.)

Σε κάθε περίπτωση, δεν εκδίδεται ΠΕΑ σε κατηγορίες κτιρίων που η κατανάλωση ενέργειας δεν αποσκοπεί στη ρύθμιση των εσωτερικών κλιματικών συνθηκών – προκειμένου να διασφαλιστεί η άνεση των χρηστών τους – και, ως εκ τούτου, δε νοούνται ως κτίρια κατά την έννοια του ν.4122/2013. Συνεπώς, σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει διαμορφωμένο κέλυφος δεν εκδίδεται ΠΕΑ (π.χ. σε ημιτελή, ασκεπή ή εγκαταλελειμμένα κτίρια ή κτιριακές μονάδες).